FIEA (Fédération Internationale des Experts en Automobile – Międzynarodowa Federacja Rzeczoznawców Samochodowych, zrzeszająca stowarzyszenia rzeczoznawców samochodowych z różnych krajów, założona została w roku 1954. Siedzibą Federacji jest Paryż. Polska przystąpiła do FIEA w roku 1957. Obecnie w pracy FIEA uczestniczą organizacje rzeczoznawców samochodowych z 18 krajów, reprezentujące w sumie ok. 10 000 członków.

Główne cele Federacji to budowa prestiżu zawodu rzeczoznawcy samochodowego, wymiana informacji, porównywanie stanu prawnego i warunków pracy rzeczoznawców samochodowych w różnych krajach i dążenie do ich ujednolicenia, dbanie o wysoki poziom zawodowy i moralny swoich członków, a także działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważnym krokiem na rzecz ujednolicenia zasad wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego oraz ugruntowania rangi tego zawodu w skali międzynarodowej było opracowanie i przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne FIEA Kodeksu Etyki. Z kolei przyjęcie Kodeksu przez krajową organizację, należącą do FIEA (w Polsce jest to SRTSiRD), daje możliwość rzeczoznawcom należącym do tej organizacji ubiegania się o certyfikat międzynarodowego rzeczoznawcy FIEA.