Certyfikat akredytacji

Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych działające przy SRTSiRD w systemie jakości spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 (akredytacja Nr AC 068 Polskiego Centrum Akredytacji).

Centrum jest jednostką upoważnioną do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych i wydawania certyfikatów, o których mowa w Art. 79a ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym".

Wymagania certyfikacyjne

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba spełniająca nw. wymagania zawarte w ustawie "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) z późniejszymi zmianami:

 1. posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 2. posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,
 3. posiada prawo jazdy kategorii: A, B i C1 lub C,
 4. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Wymagania, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Ponadto rzeczoznawca ubiegający się o certyfikat w CCRS powinien:

 • przedstawić wykaz wykonanych przez siebie ekspertyz/opinii z zakresów wnioskowanych do potwierdzenia certyfikatem kompetencji "CA" i jednej lub obu kompetencji: "CB", "CC" (minimum 10 ekspertyz/opinii obejmujących odpowiednie kompetencje).
 • uzyskać pozytywną ocenę Komisji Technicznej CCRS z analizy dostarczonych ekspertyz/opinii.

CCRS certyfikuje rzeczoznawców samochodowych w kompetencjach:

 • "CA" - technika samochodowa,
 • "CB" - ruch drogowy, w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
 • "CC" - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.

Certyfikat jest wydawany:

 • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu objętego odpowiednimi kompetencjami,
 • po uiszczeniu opłaty za proces certyfikacji,
 • zawarciu umowy z jednostką certyfikującą na nadzorowanie certyfikatu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania zasad zawartych w obowiązującym Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego.