Certyfikat akredytacji

Zakres
akredytacji

Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych działające przy SRTSiRD w systemie jakości spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 (akredytacja Nr AC 068 Polskiego Centrum Akredytacji).

Centrum jest jednostką upoważnioną do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych i wydawania certyfikatów, o których mowa w Art. 79a ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym".

Kierownictwo Centrum deklaruje, że rozumie i zachowuje bezstronność w prowadzeniu przez siebie działalności certyfikacyjnej, zarządza konfliktami interesów i zapewnia obiektywność swojej działalności certyfikacyjnej.

Wymagania certyfikacyjne

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba spełniająca nw. wymagania zawarte w ustawie "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) z późniejszymi zmianami:

 1. posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 2. posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,
 3. posiada prawo jazdy kategorii: A, B i C1 lub C,
 4. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Wymagania, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Ponadto rzeczoznawca ubiegający się o certyfikat w CCRS powinien:

 • przedstawić wykaz wykonanych przez siebie ekspertyz/opinii z zakresów wnioskowanych do potwierdzenia certyfikatem kompetencji "CA" i jednej lub obu kompetencji: "CB", "CC" (minimum 10 ekspertyz/opinii obejmujących odpowiednie kompetencje).
 • uzyskać pozytywną ocenę Komisji Technicznej CCRS z analizy dostarczonych ekspertyz/opinii.

CCRS certyfikuje rzeczoznawców samochodowych w kompetencjach:

 • "CA" - technika samochodowa,
 • "CB" - ruch drogowy, w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
 • "CC" - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.

Certyfikat jest wydawany:

 • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu objętego odpowiednimi kompetencjami,
 • po uiszczeniu opłaty za proces certyfikacji,
 • zawarciu umowy z jednostką certyfikującą na nadzorowanie certyfikatu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania zasad zawartych w obowiązującym Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego.

Odwołania i skargi:

Każda osoba uczestnicząca w procesie certyfikacji może, w ciągu 21 dni po otrzymaniu decyzji, wnieść uargumentowane pisemne odwołanie o ponowne rozpatrzenie decyzji podjętej przez CCRS dotyczącej jego oczekiwanego statusu certyfikacji. CCRS rozpatruje odwołania w czasie 3 tygodni od jego otrzymania. W rozpatrywaniu odwołania nie uczestniczą osoby, które podjęły decyzję będącą przedmiotem odwołania.

Każda osoba lub organizacja może wnieść do CCRS pisemną skargę dotyczącą działań CCRS lub osoby certyfikowanej. Każda skarga jest rozpatrywana przez powołany w tym celu zespół specjalistów złożony z osób niezaangażowanych w przedmiot rozpatrywania skarg. Zespół ten zbiera wszystkie niezbędne informacje od zainteresowanych stron i wydaje opinię o rozpatrzonej skardze.

Decyzje w sprawach skarg i odwołań podejmuje Przewodniczący Komitetu Programowego CCRS.

Szczegółowy proces rozpatrywania skarg i odwołań i ich dokumentowania jest przedstawiony w Procedurze P.CCRS-05 udostępnianej zainteresowanym do wglądu w CCRS.