Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba która:

 1. posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 2. posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,
 3. posiada prawo jazdy kategorii: A, B i C1 lub C,
 4. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Wymagania, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Ponadto zgodnie z wymaganiami programu certyfikacji kandydat ubiegający się o certyfikat rzeczoznawcy w CCRS powinien:

 • przedstawić wykaz wykonanych przez siebie ocen/opinii z zakresu kompetencji wnioskowanych do potwierdzenia certyfikatem (minimum 10 ocen/opinii obejmujących odpowiednie kompetencje), które podlegają ocenie przez CCRS

CCRS certyfikuje rzeczoznawców samochodowych w następujących kompetencjach:

 • "CA" - technika samochodowa,
 • "CB" - ruch drogowy, w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
 • "CC" - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat po:

 • uzyskaniu pozytywnego wyniku z oceny i egzaminu w zakresie wnioskowanych kompetencji,
 • uiszczeniu opłaty za proces certyfikacji,
 • zawarciu umowy z jednostką certyfikującą na nadzorowanie certyfikatu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania zasad zawartych w obowiązującym Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego.

Pliki do pobrania