Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

INFORMACJE CCRS

CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH JEST PIERWSZĄ W POLSCE - DZIAŁAJĄCĄ OD 1998 R. JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ OSOBY, AKREDYTOWANĄ PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17024 I POSIADA CERTYFIKAT O NUMERZE AC 068 W ZAKRESIE CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH.

 

Aktualnie CCRS prowadzi certyfikację rzeczoznawców w dwóch obszarach:

 1. W obszarze regulowanym zgodnie z przyjętym programem certyfikacji wydaje certyfikaty rzeczoznawców samochodowych, o których mowa w Art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w następujących kompetencjach:
  • "CA" - technika pojazdowa,
  • "CB" - rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
  • "CC" - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów, ich zespołów i elementów,
  • "CZ" - pojazdy zabytkowe.
 2. W obszarze dobrowolnym zgodnie z przyjętym programem certyfikacji wydaje certyfikaty rzeczoznawców maszyn i urządzeń w następujących kompetencjach:
  • "CM" - maszyny, urządzenia i narzędzia: drogowe, budowlane, leśne, rolnicze, ogrodnicze;
  • "CS" - silniki spalinowe poza pojazdowe

 Zasady swojej działalności CCRS określiło w dokumentacji systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 (Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby) oraz Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Deklaracja kierownictwa

Kierownictwo CCRS deklaruje, że rozumie i zachowuje bezstronność w prowadzeniu przez siebie działalności certyfikacyjnej, zarządza konfliktami interesów i zapewnia obiektywność realizowanej działalności certyfikacyjnej.

 

Odwołania i skargi

Każda osoba uczestnicząca w procesie certyfikacji może, w ciągu 21 dni, wnieść uargumentowane pisemne odwołanie od otrzymanej decyzji podjętej przez CCRS.

Każda osoba lub organizacja może wnieść do CCRS pisemną skargę dotyczącą działań CCRS lub osoby certyfikowanej przez CCRS.

Każda skarga/odwołanie podlega rejestracji i rozpatrzeniu. Składający skargę/odwołanie otrzymuje stosowną informację o oddaleniu lub przyjęciu skargi/odwołania oraz o postępie jej rozpatrywania.

Proces rozpatrywania skarg/odwołań jest uczciwy i sprawiedliwy dla zainteresowanych stron oraz nie dyskryminuje składającego odwołanie lub skargę.

CCRS rozpatruje skargi/odwołania w możliwie najkrótszym terminie. Termin wydania decyzji w sprawach dotyczących działalności CCRS nie powinien przekroczyć 3 tygodni (od daty wpłynięcia skargi/odwołania). W sprawach dotyczących wydanych przez certyfikowanych rzeczoznawców opinii i ocen, wymagających zapoznania się z nimi oraz z materiałami stanowiącymi podstawę ich opracowań termin rozpatrzenia nie powinien przekroczyć trzech miesięcy.

Kierownik CCRS wyznacza osobę/zespół, kompetentną do przeprowadzenia postępowania związanego z rozpatrzeniem skargi/odwołania.

W procesie rozpatrywania skargi/odwołania nie mogą uczestniczyć osoby związane z przedmiotem skargi/odwołania.

Decyzje w sprawach skarg i odwołań podejmuje Przewodniczący Komitetu Programowego CCRS.

.